Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ
„Działamy z imPETem My, działajcie także i Wy”

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW KONKURSU! PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO WYDŁUŻONE!

POBIERZ REGULAMIN

I. Organizator Konkursu Edukacyjnego 
Organizatorem Konkursu Edukacyjnego „Działamy z imPETem My, działajcie także i Wy” („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659,o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”.

Konkurs realizowany jest w ramach Kampanii „Działaj z imPETem!”, której Inicjatorami są: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. a Organizatorem Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa.

II. Przedmiot Konkursu Edukacyjnego
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez Uczniów oraz Koordynatora Konkursu Edukacyjnego, wyznaczonego w Szkole, plakatu („Praca Konkursowa”), zachęcającego do segregacji butelek PET wraz z rymowanką umieszczoną na plakacie.
2. Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
a. powinna być wykonana w formie plakatu w formacie B1, dowolną techniką plastyczną,
b. powinna być przygotowana na temat Konkursu,
c. powinna być przygotowana przez Uczniów przy zaangażowaniu Koordynatora Konkursu Edukacyjnego
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń Szkół, które niepochlebnie wyrażają się o Konkursie lub/i o Organizatorze, jak również używają wulgarnych sformułowań lub innych zachowań uważanych powszechnie za obraźliwe.

III. Cel Konkursu Edukacyjnego
1. Celem Konkursu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET. Konkurs został przygotowany we współpracy z metodykami i pedagogami.

IV. Zasięg Konkursu Edukacyjnego
1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs skierowany jest do klas 1-8, szkół podstawowych („Szkoła”).

V. Czas trwania Konkursu Edukacyjnego
1. Konkurs rozpoczyna się 01 września 2018 a kończy 31 grudnia 2018 r.
2. Rozpoczęcie Konkursu poprzedzone jest rekrutacją Szkół.

VI. Rekrutacja do Konkursu Edukacyjnego
1. Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu rekrutacji do Konkursu ukazuje się na stronie internetowej programu www.dzialajzimpetem.pl, a także w e-mailingu zapraszającym do Konkursu, skierowanym do Szkół.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w Polsce, przy czym 2000 (słownie: dwa tysiące) Szkół, które jako pierwsze nadeślą zgłoszenia, otrzymają bezpłatne pakiety materiałów drukowanych.
3. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje przesłanie zgłoszenia w terminie do 10 września 2018 r.
4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są jedną z poniższych dróg poprzez:.
a. wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie http://dzialajzimpetem.pl/formularz-rekrutacyjny/, lub
b. odesłanie Formularza Rekrutacyjnego faksem pod numer (22) 885 60 99, lub
c. odesłanie skanu uzupełnionego Formularza Rekrutacyjnego drogą e-mailową na adres: info@dzialajzimpetem.pwane są jedną z poniższych dróg

VII. Uczestnictwo w Konkursie Edukacyjnym
1. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Szkoły.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda Szkoła, która nadesłała Formularz, zgodnie z pkt IV, ppkt 4.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem chęci uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
4. Przystępując do Konkursu Szkoła wyraża zgodę na komunikowanie się z nią przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail, drogą telefoniczną lub listownie.
5. Przesyłając zgłoszenie Szkoła zobowiązuje się do uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie przynajmniej 1 (słownie: jednej) Pracy Konkursowej. Do Konkursu Szkoła zgłosić może maksymalnie 3 (słownie: trzy) Prace Konkursowe, po 1 (słownie: jednej) Pracy Konkursowej w każdej z trzech poniższych grup wiekowych: a. grupa 1 – klasy 1-3 b. grupa 2 – klasy 4-6 c. grupa 3 – klasy 7-8
6. Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Prac Konkursowych a także wykorzystania ich do działań edukacyjnych i informacyjnych Organizatora. Tym samym Szkoła zobowiązuje się przesłać Pracę Konkursową Organizatorowi na jego prośbę, w oryginale, do 31 grudnia 2018 r.

VIII. Materiały Konkursu Edukacyjnego
1. Pierwsze 2000 (słownie: dwa tysiące) Szkół, które przesłały w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Formularz Rekrutacyjny otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne w formie drukowanej.
2. Pozostałe Szkoły korzystają z materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej, dostępnych na stronie www.dzialajzimpetem.pl

IX. Realizacja Konkursu Edukacyjnego
1. Szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Konkursie, po otrzymaniu materiałów edukacyjnych, przystępują do realizacji zajęć edukacyjnych zgodnie ze scenariuszami, a następnie do realizacji Konkursu.
2. Z przygotowanej Pracy Konkursowej Szkoła wykonuje zdjęcie i wysyła je bezpośrednio do Organizatora poprzez Formularz Zgłaszania Prac do Konkursu na stronie internetowej www.dzialajzimpetem.pl, logując się na tej stronie w Strefie dla Nauczycieli.
3. Formularz zgłaszania Prac Konkursowych dostępny będzie od dnia 01 października 2018 r. na stronie internetowej www.dzialajzimpetem.pl
4. Zgłoszenia Prac Konkursowych będą akceptowane oraz umieszczane w galerii dostępnej na stronie www.dzialajzimpetem.pl w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00–16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu 48 godzin od nadesłania Pracy Konkursowej przez Szkołę. 5. Po zamieszczeniu na stronie www.dzialajzimpetem.pl Prac Konkursowych przez Szkoły rozpoczyna się głosowanie internautów, zgodnie z terminami podanymi poniżej w pkt. X, gdzie każdy głos odpowiada jednemu punktowi.
6. Szkoła może otrzymać także dodatkowe punkty (maksymalnie 20 pkt.), które musi udokumentować w terminie do 16 listopada 2018 r. do godziny 12:00, przesyłając e-mail na adres info@dzialajzimpetem.pl , w którym poda linki dokumentujące wykonanie wybranych z poniższych zadań: a. umieszczenie informacji o Konkursie na stronie internetowej Szkoły – 5 pkt. b. umieszczenie banerka „Szkoła Działająca z imPETem” na stronie internetowej Szkoły – 5 pkt. c. polubienie profilu na Facebooku o nazwie „Działaj z imPETem” pod adresem https://www.facebook.com/dzialajzimpetem – 1 pkt za każde polubienie, lecz nie więcej niż 10 pkt. łącznie, przy czym Szkoła musi przesłać Organizatorowi e-mailem linki potwierdzające takie polubienia.
7. Po zakończeniu głosowania, a następnie podsumowaniu głosów, a także punktów dodatkowych zebranych przez Szkołę, tworzone są 3 Rankingi Prac, po jednym w każdej grupie wiekowej. Ranking Prac jest listą 20 szkół w danej grupie wiekowej, które zdobyły największą liczbę punktów (sumę głosów oraz punktów dodatkowych) za Prace Konkursowe.
8. Z Prac Konkursowych, które znajdą się w Rankingu Prac, Jury wybierze po 1 (słownie: jednej) Pracy Konkursowej, z każdej grupy wiekowej, które zostaną nagrodzone.
9. Jury wybierze także Pracę Konkursową, którą nagrodzi za wyjątkowy wkład artystyczny.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru i nagrodzenia dodatkowych Prac Konkursowych.
11. Jury będzie składać się co najmniej z 3 osób ze strony Organizatora i Inicjatorów projektu „Działaj z imPETem!” 12. Kryteria oceny Prac Konkursowych przez Jury: a. pomysł artystyczny – od 0 do 50 pkt. b. przekaz treści edukacyjnych – od 0 do 25 pkt. c. ogólne wrażenie artystyczne – od 0 do 25 pkt. 13. W wyniku oceny przez Jury Praca Konkursowa może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

X. Terminy Konkursu Edukacyjnego
1. Prace Konkursowe można przesyłać w terminie od 01 października 2018 r. do 25 listopada 2018 r. do godziny 12:00.
2. Głosowanie na Prace Konkursowe odbywać się będzie w terminie od 26 listopada 2018 r. od godziny 12:00 do 7 grudnia 2018 r. do godziny 12:00.
3. Opublikowanie Rankingu Prac Konkursowych nastąpi 10 grudnia 2018 r.
4. Wybór Prac Konkursowych przez Jury odbędzie się w terminie od 10 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.
5. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie www.dzialajzimpetem.pl 19 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00.
6. Wysyłka nagród nastąpi do dnia 10 stycznia 2019 r. z wyjątkiem nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny, która zostanie dostarczona w terminie dogodnym dla zwycięskiej Szkoły, o której mowa w pkt. XII ppkt. 2

XI. Zasady głosowania
1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.
2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.
3. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres email podany podczas głosowania.
4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia a w szczególności: a. zmienianie adresów IP; b. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail; c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.
5. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb. 5
6. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z Konkursu.
7. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 powyżej już po wręczeniu nagrody danej osobie, osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.

XII. Nagradzanie w ramach Konkursu
1. Zwycięskie Szkoły Konkursu otrzymają poniższe nagrody („‚Nagrody”):
a. nagroda dla zwycięskiej Szkoły w Grupie 1 – klasy 1-3 – tablica multimedialna oraz upominki dla każdego dziecka ze zwycięskiej klasy
b. nagroda dla zwycięskiej Szkoły w Grupie 2- klasy 4-6 – tablica multimedialna oraz upominki dla każdego dziecka ze zwycięskiej klasy
c. nagroda dla zwycięskiej Szkoły w Grupie 3 – klasy 7-8 – tablica multimedialna oraz upominki dla każdego dziecka ze zwycięskiej klasy.
2. Jury przyzna także dodatkową nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny w formie wycieczki dla zwycięskiej klasy (w maksymalnej liczbie dzieci 30) do dwóch Zakładów: Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz Zakładu Przetwarzania butelek PET, a każde z dzieci ze zwycięskiej klasy otrzyma upominek.
3. Nagrody otrzymają także Dyrektorzy Szkół i Koordynatorzy Konkursu Edukacyjnego ze zwycięskich Szkół w postaci polarów, po 1 (słownie: jednej) sztuce dla Dyrektora i po 1 (słownie: jednej) sztuce dla Koordynatora Konkursu Edukacyjnego.

XIII. Wysyłka nagród
1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do zwycięskich Szkół w terminie do 10 stycznia 2019 r.
2. Termin dostarczenia nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięską Szkołą.
3. Nagrody do nagrodzonych w Konkursie Szkół będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą, w firmie kurierskiej.

XIV. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdej Szkole przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 15 lutego 2019 r. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej).
3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 02-928, ul. Locci 18, z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs „‚Działajmy z imPETem My, działajcie także 6 i Wy” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę Szkoły oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
6. W przypadku braku akceptacji przez Szkołę stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

XV. Ochrona danych osobowych
1. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), zgodnie z Polityką Prywatności [link] dostępną na stronie internetowej www.dzialajzimpetem.pl
2. Dane Osobowe są przetwarzane w celach realizacji Konkursu Edukacyjnego „Działajmy z imPETem my, działajcie także i Wy” oraz przesyłania Newslettera Klientowi, w tym do wykonywania przez Administratora wszystkich praw i obowiązków związanych z realizacją ww. celu.

XVI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i Szkołami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.działajzimpetem.pl, jak również w siedzibie Adliner sp. z o.o. przy ulicy Locci 18, 02-928 Warszawa.
4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie Konkursu lub zmiany w jego terminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej, z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu zgłoszeniowym nieprawidłowych danych wyklucza możliwość otrzymania bezpłatnych materiałów.