Regulamin

SPRAWDŹ

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ
„Działaj z imPETem”

Organizator i Wykonawca Programu Edukacyjnego
Organizatorem Programu Edukacyjnego „Działaj z imPETem” („Program”) jest Adliner Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”, działająca na zlecenie Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa
Program realizowany jest w ramach Kampanii „Działaj z imPETem!”, której Inicjatorami są: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. a Organizatorem Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa.
I. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
1. „Program” – Ogólnopolski Program Edukacyjny „Działaj z imPETem”, jest długofalowym działaniem edukacyjnym, z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET, a także ich recyklingu.
2. „Konkurs” – jest działaniem krótkofalowym, realizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z imPETem”, stanowiącym część praktyczną Programu.
3. „Praca Konkursowa” – praca plastyczna przygotowana przez Szkołę w ramach Konkursu
4. „Ranking Prac” – lista prac konkursowych z przypisaną liczbą uzyskanych głosów, ułożonych według kolejności od największej do najmniejszej liczby głosów.

II. Założenia Programu Edukacyjnego
1. Program edukacyjny realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Program skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych, klas 1-8 („Szkoły”), przy czym 2000 (słownie: dwa tysiące) Szkół, które jako pierwsze nadeślą zgłoszenia w terminie do 13 września 2019 r., otrzymają bezpłatne pakiety drukowanych materiałów edukacyjnych.
3. Szkoły chcące uczestniczyć w Programie wysyłają swoje zgłoszenie w terminie od 01 sierpnia do 13 września 2019 r.
4. Zgłoszenia przyjmowane są jedną z poniższych dróg, poprzez:
a. wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego on-line dostępnego na Stronie Internetowej http://dzialajzimpetem.pl/formularz-rekrutacyjny/, lub
b. odesłanie Formularza Rekrutacyjnego faksem pod numer (22) 885 60 99, lub
c. odesłanie skanu uzupełnionego Formularza Rekrutacyjnego drogą e-mailową na adres: info@dzialajzimpetem.pl lub
d. odesłanie sms treści TAK, w odpowiedzi na zaproszenie do Programu wysłane sms.
5. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Do Szkół uczestniczących w Programie zostaną wysłane w terminie do 30 września 2019 r., pakiety bezpłatnych materiałów edukacyjnych („Materiały Edukacyjne”) zawierające:
a. scenariusze gry terenowej oraz scenariusz zajęć,
b. planszę edukacyjną,
c. naklejkę na drzwi świetlicy,
d. tabliczkę na drzwi szkoły,
e. zakładki edukacyjne dla rodziców.

7. 200 (słownie: dwieście) Szkół, które jako pierwsze nadeślą zgłoszenie do Programu otrzyma dodatkowo, poza Materiałami Edukacyjnymi, grę edukacyjną „memory” .
8. W ramach Programu Szkoły realizują zajęcia edukacyjne w oparciu o otrzymane Materiały Edukacyjne w terminie od dnia otrzymania materiałów do końca roku szkolnego 2019/2020, biorąc także udział w konkursie pod nazwą „Eko-kącik z imPETem” („Konkurs”), w terminach określonych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
III. Cel Programu i Konkursu Edukacyjnego
1. Celem Programu i Konkursu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET a także ich recyklingu.
IV. Uczestnictwo w Programie i Konkursie Edukacyjnym
1. Uczestnictwo w Programie i Konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Szkoły.
2. Uczestnikiem Programu i Konkursu może być każda Szkoła, która zgłosiła się , zgodnie z pkt I, ppkt 4.
3. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
4. Przystępując do Programu Szkoła wyraża zgodę na komunikowanie się z nią przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Programem poprzez e-mail, drogą telefoniczną lub listownie.
5. Przesyłając zgłoszenie do Programu Szkoła może wziąć udział w Konkursie poprzez przesłanie Pracy Konkursowej („Praca Konkursowa”).
6. Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem, lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Prac Konkursowych, a także wykorzystania ich do działań edukacyjnych i informacyjnych Organizatora.
V. Materiały Programu Edukacyjnego
1. Pierwsze 2000 (słownie: dwa tysiące) Szkół, które zgłosiły się do Programu w określonej formie i terminach określonych niniejszym Regulaminem, otrzymają bezpłatne Materiały Edukacyjne w formie drukowanej.
2. Pozostałe Szkoły korzystają z materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej, dostępnych na Stronie Internetowej Programu pod domeną www.dzialajzimpetem.pl („Strona Internetowa”).

VI. Przedmiot Konkursu Edukacyjnego
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez Uczniów oraz Koordynatora Konkursu Edukacyjnego, wyznaczonego w Szkole, Eko-kącika w świetlicy szkolnej („Praca Konkursowa”), zachęcającego do segregacji butelek PET w oparciu o comiesięczne wskazówki edukacyjne, umieszczane na Stronie Internetowej.

2. Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
a. powinna być wykonana w formie przestrzennej, dowolną techniką plastyczną,
b. powinna być przygotowana na temat Konkursu,
c. powinna być przygotowana przez Uczniów przy zaangażowaniu Koordynatora Konkursu Edukacyjnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń Szkół, które niepochlebnie wyrażają się o Programie i/lub Konkursie lub/i o Organizatorze, jak również używają wulgarnych sformułowań lub innych zachowań uważanych powszechnie za obraźliwe.
VII. Terminy Konkursu Edukacyjnego
1. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2019 a kończy 15 maja 2020 r.
2. Rozpoczęcie dodawania Prac Konkursowych na Stronę Internetową – 2 grudnia 2019 r. od godziny 12:00.
3. Zakończenie dodawania Prac Konkursowych na Stronę Internetową – 28 lutego 2020 r. do godziny 12:00
4. Glosowanie na Prace Konkursowe – 2 marca od godz. 12:00 do 2 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00
5. Opublikowanie Rankingu Prac Konkursowych – 9 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:00, na Stronie Internetowej
6. Ocena prac i wybór przez jury – 10 do 24 kwietnia 2020 r.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie Internetowej – 28 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:00.
8. Wysyłka nagród – do dnia 15 maja 2020 r. z wyjątkiem nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny, która zostanie dostarczona w terminie dogodnym dla zwycięskiej Szkoły.

VIII. Realizacja Programu i Konkursu Edukacyjnego
1. Szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Programie, po otrzymaniu Materiałów Edukacyjnych, przystępują do realizacji zajęć edukacyjnych zgodnie ze scenariuszami zajęć, a następnie do realizacji Konkursu.
2. Z przygotowanej Pracy Konkursowej Szkoła wykonuje zdjęcie i wysyła je bezpośrednio do Organizatora poprzez Formularz Zgłaszania Prac do Konkursu na Stronie Internetowej, logując się na tej stronie w Strefie dla Nauczycieli.
3. Formularz zgłaszania Prac Konkursowych dostępny będzie od dnia 2 grudnia 2019 r. na Stronie Internetowej.
4. Zgłoszenia Prac Konkursowych będą akceptowane przez Organizatora oraz umieszczane w galerii dostępnej na Stronie Internetowej w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00–16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu 48 godzin od nadesłania Pracy Konkursowej przez Szkołę.
5. Po zamieszczeniu na Stronie Internetowej Prac Konkursowych przez Szkoły rozpoczyna się głosowanie internautów, zgodnie z terminami podanymi powyżej, gdzie każdy głos odpowiada jednemu punktowi.

6. Szkoła może otrzymać także dodatkowe punkty (maksymalnie 20 pkt.), które musi udokumentować w terminie do 02 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00, tj. do końca glosowania, przesyłając e-mail na adres info@dzialajzimpetem.pl, w którym poda linki dokumentujące wykonanie wybranych z poniższych zadań:
a. umieszczenie informacji o Konkursie na stronie internetowej Szkoły – 10 pkt.
b. umieszczenie banerka „Szkoła Działająca z imPETem” na stronie internetowej Szkoły
– 10 pkt.
7. Po zakończeniu głosowania, a następnie podsumowaniu głosów, a także punktów dodatkowych zebranych przez Szkołę, utworzony zostanie Ranking Prac Konkursowych.
8. Za uzyskanie miejsca w rankingu Prace otrzymują punkty:

Miejsce Przyznane punkty
1 (pierwsze) 50 (pięćdziesiąt)
2 (drugie) 48 (czterdzieści osiem)
3 (trzecie) 46 (czterdzieści sześć)
4 (czwarte) 44 (czterdzieści cztery)
5 (piąte) 42 (czterdzieści dwa)
6 (szóste) 40 (czterdzieści)
7 (siódme) 38 (trzydzieści osiem)
8 (ósme) 36 (trzydzieści sześć)
9 (dziewiąte) 34 (trzydzieści cztery)
10 (dziesiąte) 32 (trzydzieści dwa)
11 (jedenaste) 30 (trzydzieści)
12 (dwunaste) 28 (dwadzieścia osiem)
13 (trzynaste) 26 (dwadzieścia sześć)
14( czternaste) 24 (dwadzieścia cztery)
15 (piętnaste) 22 (dwadzieścia dwa)
16 (szesnaste) 20 (dwadzieścia)
17 (simnaste) 18 (osiemnaście)
18 (osiemnaste) 16 (szesnaście)
19 (dziewiętnaste) 14 (czternaście)
20 (dwudzieste) 12 (dwanaście)
21 (dwudzieste pierwsze) 10 (dziesięć)
22 (dwudzieste drugie) 8 (osiem)
23 (dwudzieste trzecie) 6 (sześć)
24 (dwudzieste czwarte) 4 (cztery)
25 (dwudzieste piątek) 2 (dwa)

10. 25 Prac Konkursowych z najwyższą punktacją zostanie również poddane ocenie jury, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby Szkół, których prace podda ocenie.
11. Kryteria oceny Prac Konkursowych przez Jury:
a. pomysł artystyczny – od 0 do 50 pkt.
b. przekaz treści edukacyjnych, uwzględniających minimum 2 (słownie: dwie) comiesięczne wskazówki – od 0 do 25 pkt.
c. ogólne wrażenie artystyczne – od 0 do 25 pkt.

12. W wyniku oceny przez Jury Praca Konkursowa może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
13. Do punktów przyznanych przez jury dodane zostaną punkty otrzymane w Rankingu Prac z największą liczbą punktów zebranych w głosowaniu internautów. Praca może maksymalnie otrzymać 150 pkt.
14. Nagrodzonych zostanie 5 szkół z największą liczbą punktów.
15. Jury wybierze także Pracę Konkursową, którą nagrodzi za wyjątkowy wkład artystyczny ze wszystkich Prac Konkursowych nadesłanych przez Szkoły
16. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru i nagrodzenia dodatkowych Prac Konkursowych.
17. Jury będzie składać się co najmniej z 3 osób ze strony Organizatora i Inicjatorów projektu „Działaj z imPETem!”
IX. Zasady głosowania
1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.
2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.
3. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.
4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia
a w szczególności:
a. zmienianie adresów IP;
b. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail;
c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.
5. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.
6. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z Konkursu.
7. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 powyżej już po wręczeniu nagrody danej osobie, osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.

X. Nagradzanie w ramach Konkursu
1. Zwycięskie Szkoły Konkursu otrzymają poniższe nagrody („‚Nagrody”):
a. nagroda dla zwycięskiej Szkoły, która uzyska największą liczbę punktów, w głosowaniu internautów zajmując miejsce 1– tablica multimedialna o wartości 2800 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset złotych brutto),
b. nagroda dla zwycięskiej Szkoły, która uzyska drugą największą liczbę punktów, przyznaną przez jury, zajmując miejsce 2– projektor multimedialny o wartości 1500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
c. nagroda dla 3 (słownie: trzech) zwycięskich Szkół, które uzyskają po kolei trzecią, czwartą i piątą największą liczbę punktów, przyznaną przez jury, zajmując miejsce 3 – zestaw puf do świetlicy szkolnej oraz zestaw gier edukacyjnych, każdy o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych)
d. każda zwycięska Szkoła otrzyma dodatkowo zgniatarkę ścienną do butelek PET oraz pamiątkowy dyplom.
2. Jury przyzna także dodatkową nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny w formie udziału w zajęciach edukacyjnych w Mobilnej Strefie Edukacyjnej dla całej Szkoły, która przyjedzie w dogodnym dla Szkoły terminie.
3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród oraz wyróżnień w ramach Konkursu.
XI. Wysyłka nagród
1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do zwycięskich Szkół w terminie do 15 maja 2020 r.
2. Termin dostarczenia nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięską Szkołą.
3. Nagrody do nagrodzonych w Konkursie Szkół będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź osobiście
4. Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą, w firmie kurierskiej.
XII. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdej Szkole przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 15 czerwca 2020 r. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej).
3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 02-928, ul. Locci 18,
z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs „‚Działaj z imPETem” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę Szkoły oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych
o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
6. W przypadku braku akceptacji przez Szkołę stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

XIII. Ochrona danych osobowych
1. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), zgodnie z Polityką Prywatności [link] dostępną na stronie internetowej www.dzialajzimpetem.pl
2. Dane Osobowe są przetwarzane w celach realizacji Konkursu Edukacyjnego „Działajmy
z imPETem my, działajcie także i Wy” oraz przesyłania NewsletteraSzkole, w tym do wykonywania przez Administratora wszystkich praw i obowiązków związanych z realizacją ww. celu.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i Szkołami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.działajzimpetem.pl, jak również w siedzibie Adliner sp. z o.o. przy ulicy Locci 18, 02-928 Warszawa.
4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie Konkursu lub zmiany w jego terminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej,
z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu zgłoszeniowym nieprawidłowych danych wyklucza możliwość otrzymania bezpłatnych materiałów.